400 کودک از1880 فلسطینی بی گناه

طی 30 روز جنگ همه جانبه زمینی ، هوائی و دریائی علیه مردم بی دفاع غزه ، بیش از 1880 فلسطینی بی گناه این منطقه را در سایه سکوت حامیان غربی این رژیم و نهادهای بین الملل بویژه سازمان ملل ، به خاک و خون کشید.
 وجود بیش از 400 کودک در بین اسامی شهدا ، هیچ شک و تردیدی دراثبات کودک کش بودن این رژیم دربین افکار عمومی جهان باقی نگذاشته است.

/ 0 نظر / 21 بازدید