یک عدّه سعى نکنند چهره‌ى آمریکا را بزک کنند

 

یک عدّه سعى نکنند چهرهى آمریکا را بزک کنند، آرایش کنند، زشتىها و وحشتآفرینىها و خشونتها را از چهرهى آمریکا بزدایند در مقابل ملّت ما، بهعنوان یک دولت علاقهمند، انسانْدوست معرّفى کنند؛ اگر سعى هم بکنند، سعىشان بىفایده است.

در  طول تاریخِ ببینید آمریکا چهکار کرده؟

جنگ هایى که آمریکا به راه انداخته است، انسانهاى بىگناه و غیرنظامىاى که در این جنگها و در غیر این جنگها به خاک و خون کشانده است؛ دیکتاتورهایى که در شرق و غرب دنیا مورد حمایت آمریکا قرار گرفتهاند - یکى از آنها محمّدرضاى پهلوىِ ایران بود و دهها نفر از قبیل او در کشورهاى آسیایى، در کشورهاى آفریقایى، در کشورهاى آمریکاى لاتین، از نظامى و غیرنظامى - و سالهاى متمادى به مردم خودشان ظلم کردند، خون مردم را به شیشه کردند، ثروتهاى مردم را غارت کردند، پدر مردم را درآوردند. حمایت از اینها در کارنامهى عمل آمریکا وجود دارد.

حمایت از تروریسم بینالملل و حمایت از تروریسم دولتى؛ این دولت جعلى جنایتکار صهیونیستى که غاصب فلسطین است، ده‌ها سال است که مورد حمایت آمریکا است؛ مردم را میکُشد، خانهها را خراب میکند، ظلم میکند، جوانها را، زنها را، مردها را، کودکان را به زندان و حبس میکشاند؛ به بیروت حمله کردند، صبرا و شتیلا را نابود کردند، چه، چه؛ همه مورد حمایت آمریکا است. اینها در سیاههى اعمال آمریکا ثبت است.

حملهى به عراق ... در افغانستان یکجور دیگر، شرکتهاى آدمکشى و ترور را - که من یکى [از آنها] را یکوقتى در یک سخنرانى، اسم آوردم: شرکت معروف «بِلَکواتِر» آمریکایى که کار آن آدمکشى است، ترور است - انداختند به جان مردم؛

همین گروههاى تندروِ افراطىِ آدمکشِ تکفیرى را اوّل اینها راه انداختند که حالا در یک‌جاهایى کمانه کرده و به خودشان هم دارد میخورد.

آمریکا یکچنین دولتى است. بحث سر ملّت آمریکا و مردم آمریکا نیست، آنهاهم مثل بقیّهى مردمند؛ بحث سر رژیم آمریکا است، بحث سر دولت آمریکا است.

چطور میشود این چهره را با بزک و آرایش تغییر داد در مقابل چشم ملّت ایران؟

امام خامنه ای(دامت برکاته)92/11/28


 

/ 0 نظر / 39 بازدید