طرح آیه های تمدن

  1. شرایط حضور در طرح آیه های تمدن به شرح زیر است:

الف ) شرایط عمومی

1) قبولی در آزمون ورودی(مبنا)مورخ 03/02/94 (ویژه دانش آموزان پایه ششم سال جاری جهت ورود به  سطح الف طرح در پایه هفتم)

        2)عضویت در بسیج دانش آموزی

)تعهد شرکت در آزمون های پیشرفت تحصیلی و حفظ شرایط علمی مد نظر

تذکر5 : در صورت عدم حفظ شرایط سطح الف در طول سال تحصیلی ، دانش آموز از طرح کنار گذاشته خواهد شد یا در صورت تمایل به سطح ب منتقل خواهد شد .

 

  4) لازم است از تمامی افرادی که برای سال آینده جزو نفرات اصلی آیه های تمدن سطح الف محسوب خواهند شد (چه افرادی که از آزمون مبنا اضافه خواهند شد ،چه تکمیل ظرفیتی های پایه های دیگر ، چه افرادی که از سال گذشته در طرح حضور خواهند داشت .) تضمین حضور فعال در طرح دریافت شود .

ب ) شرایط اختصاصی

1) دارا بودن حد نصاب معدل در نیم سال اول سال تحصیلی جاری(94-93) در هر یک از پایه های تحصیلی بشرح ذیل :

پایه های هفتم و هشتم : معدل5/19 یا عالی برای ورود به طرح در پایه های هشتم و نهم

پایه اول دبیرستان :  معدل 19به بالا برای ورود به طرح سال دوم دبیرستان

پایه دوم دبیرستان : در رشته های ریاضی ، تجربی و انسانی با معدل 5/18 به بالا برای ورود به طرح سال سوم دبیرستان

پایه سوم دبیرستان : در رشته های ریاضی ، تجربی و انسانی  معدل 18 به بالا برای ورود به طرح سال چهارم دبیرستان

 

2) پس از تایید نهایی و انتخاب دانش آموزان هر یک از پایه های مورد نظر (در مورد نفرات جدید)باید جهت نهایی شدن عضویت دانش آموزان و بهره مندی از خدمات سطح الف آیه های تمدن حتما فرم شماره 4 به انضمام کپی شناسنامه و تاییدیه معدل نفرات انتخابی تکمیل شده یک نسخه در آرشیو استان نگهداری شود و یک نسخه طی صورتجلسه در اختیار سرپرستی موسسه علمی آموزشی رزمندگان استان جهت ورود اطلاعات در سامانه قرار داده شود (فرم صورتجلسه به سازمان ارسال شود).

 

 

  1. نحوه گزینش و تکمیل ظرفیت :

       لازم است از تمامی افرادی که برای سال آینده جزو نفرات اصلی آیه های تمدن سطح الف محسوب خواهند شد (چه افرادی که از آزمون مبنا برای پا تکمیل ظرفیتی های پایه های دیگر ، چه افرادی که از سال گذشته در طرح حضور خواهند داشت .) تضمین حضور فعال در طرح از دانش آموزان دریافت شود .

 

 

       الف) پایه هفتم دوره متوسطه اول ( ورودی های جدید)

 استانها موظفند ازبین دانش آموزان پایه ششم شرکت کننده در آزمون مبنای پنج شنبه سوم اردیبهشت ماه نود وجهار به ترتیب زیر پذیرش انجام دهند :

  • معدل آنها حداقل خیلی خوب یا 50/19 باشد .
  • جلسه توجیهی برای این دانش آموزان و اولیای آنها برگزار شود .
  • از بین نفرات مذکور که پس از برگزاری جلسه شرایط حضور در طرح  را دارا هستند بر اساس رتبه در آزمون مبنا به تعداد ظرفیت استان پذیرش انجام شود .
  • سایر دانش آموزانی که خواهان حضور در طرح نیستند یا شرایط حضور در سطح الف را ندارند جهت حضور در سطح ب ترغیب و تشویق شده و راهنمایی سیر مراحل ثبت نام سطح ب از طریق سایت موسسه علمی آموزشی رزمندگان وسایت شباب به آنها انجام شود .

تذکر مهم 6 : ثبت نام در سطح ب با پرداخت بخشی از هزینه ها از سوی دانش آموزان خواهد بود و این امکان وجود دارد که در صورت احراز شرایط مندرج در دستورالعمل فرد بتواند از سطح ب به سطح الف در سال آینده تحصیلی ارتقا یابد .

درپایه هفتم سال تحصیلی 95-94 لازم است به منظور عضویت و بهره مندی از خدمات سطح الف آیه های تمدن حتما فرم شماره 4 به انضمام کپی شناسنامه و تاییدیه معدل نفرات انتخابی تکمیل شده یک نسخه در آرشیو استان نگهداری شود و یک نسخه طی صورتجلسه در اختیار سرپرستی موسسه علمی آموزشی رزمندگان استان جهت ورود اطلاعات در سامانه قرار داده شود . (فرم صورتجلسه به سازمان ارسال شود)

تذکر مهم 7 : اطلاعات کارنامه ای و لیست نفرات پذیرفته شده آزمون مبنا جهت انتخاب نهایی به همراه دستورالعمل  ارسال خواهد شد ، ضمنا بر روی سایت شباب نیز قابل دسترسی می باشد .

تذکر مهم 8 : صرفا دانش آموزانی به طور رسمی به عضویت طرح سطح الف در خواهند آمد که اطلاعات آنان به طور کامل در قالب فرم شماره 4 ارسال شده باشد . بدیهی است حتی اگر یک مورد از اطلاعات خواسته شده کامل نباشد و یا اشتباه ثبت شده باشد عضویت فرد در طرح منتفی شده

هزینه ثبت نام و عضویت در آیه های های تمدن سطح ب :

هزینه های ثبت نام از داوطلبان گروه ب با تخفیف ویژه (50%) و به شرح جدول ذیل برای پایه های مختلف خواهد بود.

جدول شماره 3- الف ) هزینه های ثبت نام طرح آیه های تمدن گروه ب

ردیف

پایه تحصیلی

ثبت نام عادی(ریال)

هزینه ثبت نام سطح ب( ریال )

1

هفتم

1400000

700000

2

هشتم

1600000

800000

3

نهم

2000000

1000000

4

دوم دبیرستان

3000000

1500000

5

سوم دبیرستان

6000000

3000000

6

چهارم دبیرستان

12000000

6000000

 

 

/ 0 نظر / 58 بازدید